Logo CMiOW

Wolontariat na rzecz jezior

Tytuł: „Wolontariat na rzecz jezior” dla koordynatorów obywatelskiego monitoringu wód
Okres realizacji: 03.10.2023 r. – 31.01.2024 r.
Koszt kwalifikowany zadania: 29 000,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 29 000,00 zł
Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie: Nabór otwarty
Logo WFOŚiGW w Gdańsku
SPRAWOZDANIE

Opis:

Cel główny zadania:
Podniesienie świadomości mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie zmian i procesów, które zachodzą w gospodarce wodnej oraz sposobów ich zapobiegania poprzez realizację projektu edukacji ekologicznej w formie pilotażowego szkolenia dla wolontariuszy zainteresowanych badaniem jakości wód.
Cele szczegółowe:
  • zwiększenie dostępu lokalnej społeczności do informacji o stanie środowiska oraz promocja postaw i zachowań prośrodowiskowych poprzez udział w warsztatach wolontariuszy, a w dalszej perspektywie ich odziaływanie na społeczeństwo;
  • podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez udział w zajęciach edukacyjnych;
  • włączenie lokalnej społeczności w badania naukowe, co umożliwi lepszą komunikację pomiędzy naukowcami a użytkownikami i zarządcami wód;
  • wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w obszarze aktywności naukowej i edukacyjnej mających kluczowe znaczenie w osiągnięciu pozytywnych i długofalowych efektów działań ochronnych i rekultywacyjnych jezior.
Wolontariat jest przeznaczony dla każdego i umożliwia realizację profesjonalnej analizy wody, dzięki której wolontariusze zapoznają się z procedurami związanymi z poborem próbek wody, ich transportem i przechowywaniem oraz przygotowaniem do badań laboratoryjnych. Wolontariusze wraz z naukowcami w ramach nauki obywatelskiej (ang. Citizen Science) będą tworzyli bazę danych dla jezior, która w dobie kryzysu ekologicznego pozwoli na obserwację zmian zachodzących w zbiornikach wodnych. Pozwoli to na lepsze zrozumienie problemów z jakim zmaga się środowisko i przyczyni się do szerzenia postaw proekologicznych. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane z postępującą eutrofizacją wód w kontekście zmiany klimatu, intensyfikacji rolnictwa i antropopresji, ze szczególnym uwzględnieniem presji turystycznej.
Kursanci w czasie kursu Kursanci w czasie kursu Kursanci w czasie kursu Tablica Kursanci