Logo CMiOW

Meteorologia i klimatologia

Młody obserwator meteorologiczny

Grupa docelowa: dwie wersje: klasa 0-1 i klasa 1-3
Możliwość dostosowania zajęć dla klas starszych oraz szkół ponadpostawowych
Cel: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu pomiarów i obserwacji elementów pogody, przyrządów pomiarowych oraz zasad funkcjonowania ogródka meteorologicznego, jak również umożliwienie im dokonania samodzielnie prostych pomiarów i obserwacji meteorologicznych.
Zakres warsztatów: Wycieczka do ogródka meteorologicznego: Uczestnicy zostaną zapoznani z urządzeniami meteorologicznymi, funkcjonującymi na stacji w Borucinie oraz przeprowadzą samodzielnie pomiary i obserwacje pogody, których wyniki zanotują w specjalnej karcie obserwacji. W ramach podsumowania dzieci przygotowują wyklejankę obrazującą ogródek meteorologiczny.
Czas trwania: 2 h dydaktyczne
Koordynator: dr Mirosława Malinowska, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Obserwacje pogody, mapa pogody

Grupa docelowa: klasa 4-6
Możliwość dostosowania zajęć dla klas starszych oraz szkół ponadpostawowych
Cel: Uświadomienie uczestnikom istotności pomiarów meteorologicznych, zapoznanie z zasadami funkcjonowania ogródka meteorologicznego, poznanie przyrządów pomiarowych oraz zasad przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, zapoznanie z podstawowymi elementami mapy synoptycznej, zapoznanie z zasadami funkcjonowania służby obserwacyjno-pomiarowej w Polsce (na poziomie podstawowym).
Zakres warsztatów: Pierwsza część warsztatów to zwiedzanie ogródka meteorologicznego, omówienie i pokaz przyrządów pomiarowych, samodzielne pomiary i obserwacje wybranych elementów pogody. W drugiej części uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi elementami mapy synoptycznej, nauczą się rozpoznawać podstawowe układy baryczne, fronty atmosferyczne, zapisywać poczynione obserwacje na mapie pogody. W podsumowaniu quiz ze znajomości zasad funkcjonowania ogródka meteorologicznego, przyrządów pomiarowych, podstawowych elementów pogody i treści prezentowanych na mapach synoptycznych.
Czas trwania: 3 h dydaktyczne
Koordynator: dr Mirosława Malinowska, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Zmiany klimatu od plejstocenu do antropocenu

Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe
Cel: Zapoznanie uczniów z mechanizmami warunkującymi zmiany klimatu w różnych epokach geologicznych i ich skutkami środowiskowymi.
Zakres warsztatów: Podczas warsztatówzostaną w przystępny sposób przedstawione metody badań zmienności warunków klimatycznych na Ziemi w różnych skalach czasowych. Szczególny nacisk będzie położony na przedstawienie problemu genezy współczesnego ocieplenia klimatu i jego skutków dla środowiska przyrodniczego i naszej cywilizacji. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznają się także z zasadami, na których opiera się współczesna nauka, co powinno wzmocnić umiejętności krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji.
Czas trwania: 1,5 h dydaktycznej
Koordynator: dr Dawid Weisbrodt, Wydział Oceanografii i Geografii UG, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG


Ciepło czy zimno? Zmiany klimatu zapisane w różnych archiwach

Grupa docelowa: szkoły podstawowe (6-8) i ponadpodstawowe
Cel: Rozróżnienie pojęć „pogoda” i „klimat”; rozpoznanie mechanizmów powodujących zmiany klimatu; zapoznanie z archiwami (pisanymi i naturalnymi), z których możemy dowiedzieć się o zmianach klimatu; przybliżenie tematyki związanej z metodami badań.
Zakres warsztatów: Uczestnicy warsztatów zyskają wiedzę umożliwiającą zdefiniowane mechanizmów prowadzących do zmian klimatu. Szczególny nacisk zostanie położony na współczesne ocieplenie klimatu z podkreśleniem roli człowieka w tym procesie. Dodatkowo, uczestnicy dowiedzą się skąd wiadomo, jak i kiedy zachodziły zmiany w czasie, w którym bezpośrednie obserwacje i pomiary instrumentalne nie były możliwe. W ramach podsumowania uczestnicy zmierzą się z różnymi stwierdzeniami i spróbują określić czy są one prawdziwe oraz zaproponują proste rozwiązania, które na co dzień mogą służyć dobru planety.
Czas trwania: 1,5 h dydaktycznej
Koordynator: dr Alicja Bonk, Wydział Oceanografii i Geografii UG