Meteorologia i klimatologia

Młody obserwator meteorologiczny

Grupa docelowa: dwie wersje: klasa 0-1 i klasa 1-3
Cel: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu pomiarów i obserwacji elementów pogody, przyrządów pomiarowych oraz zasad funkcjonowania ogródka meteorologicznego, jak również umożliwienie im dokonania samodzielnie prostych pomiarów i obserwacji meteorologicznych.
Zakres warsztatów: Wycieczka do ogródka meteorologicznego: Uczestnicy zostaną zapoznani z urządzeniami meteorologicznymi, funkcjonującymi na stacji w Borucinie oraz przeprowadzą samodzielnie pomiary i obserwacje pogody, których wyniki zanotują w specjalnej karcie obserwacji. W ramach podsumowania dzieci przygotowują wyklejankę obrazującą ogródek meteorologiczny.
Czas trwania: 2 h dydaktyczne
Koordynator: dr Mirosława Malinowska, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Obserwacje pogody, mapa pogody

Grupa docelowa: klasa 4-6
Cel: Uświadomienie uczestnikom istotności pomiarów meteorologicznych, zapoznanie z zasadami funkcjonowania ogródka meteorologicznego, poznanie przyrządów pomiarowych oraz zasad przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, zapoznanie z podstawowymi elementami mapy synoptycznej, zapoznanie z zasadami funkcjonowania służby obserwacyjno-pomiarowej w Polsce (na poziomie podstawowym).
Zakres warsztatów: Pierwsza część warsztatów to zwiedzanie ogródka meteorologicznego, omówienie i pokaz przyrządów pomiarowych, samodzielne pomiary i obserwacje wybranych elementów pogody. W drugiej części uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi elementami mapy synoptycznej, nauczą się rozpoznawać podstawowe układy baryczne, fronty atmosferyczne, zapisywać poczynione obserwacje na mapie pogody. W podsumowaniu quiz ze znajomości zasad funkcjonowania ogródka meteorologicznego, przyrządów pomiarowych, podstawowych elementów pogody i treści prezentowanych na mapach synoptycznych.
Czas trwania: 3 h dydaktyczne
Koordynator: dr Mirosława Malinowska, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Zmiany klimatu od plejstocenu do antropocenu

Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe
Cel: Zapoznanie uczniów z mechanizmami warunkującymi zmiany klimatu w różnych epokach geologicznych i ich skutkami środowiskowymi.
Zakres warsztatów: Podczas warsztatówzostaną w przystępny sposób przedstawione metody badań zmienności warunków klimatycznych na Ziemi w różnych skalach czasowych. Szczególny nacisk będzie położony na przedstawienie problemu genezy współczesnego ocieplenia klimatu i jego skutków dla środowiska przyrodniczego i naszej cywilizacji. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznają się także z zasadami, na których opiera się współczesna nauka, co powinno wzmocnić umiejętności krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji.
Czas trwania: 1,5 h dydaktycznej
Koordynator: dr Dawid Weisbrodt, Wydział Oceanografii i Geografii UG, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG