Logo CMiOW

Charakterystyka jakości wód Jeziora Raduńskiego Dolnego na podstawie danych monitoringowych

Dyplomant: Paulina Zimnocha
Kierunek: Geografia fizyczna z geinformacją
Opiekun: prof. dr hab. inż Julita Dunalska
Rok realiazacji: 2023

Streszczenie

Rozwój cywilizacji ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Pomimo postępu, obserwujemy pogarszający się stan środowiska, zwłaszcza jeziora są najbardziej zagrożone. W Polsce mamy wiele jezior o zróżnicowanym stanie troficznym. Eutrofizacja prowadzi do pogorszenia jakości wód jezior i zubożenia bioróżnorodności. Zanieczyszczenie wody wynika głównie z czynników geologicznych i działalności człowieka, zwłaszcza z rolnictwa. Jeziora mają zdolność do kumulowania zanieczyszczeń, a linia brzegowa jest szczególnie narażona na presje spowodowane działalnością ludzką. W związku z tym konieczne są działania mające na celu ochronę jezior i poprawę jakości ich wód. Przeprowadzono badania obejmujące całe jezioro wraz z jego zlewnią bezpośrednią. W ramach tych badań dokonano charakterystyki fizyczno-geograficznej obszaru badań, analizy struktury użytkowania zlewni bezpośredniej jeziora. Dalszą częścią były analizy parametrów fizyko-chemicznych oraz ocena stanu troficznego wód jeziorowych na podstawie danych monitoringowych, udostępnionych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz realizacji badań własnych. Dodatkowo wyznaczono punkty presji antropogenicznej w strefie brzegowej jeziora. Porównanie danych z lat 2015 i 2022 umożliwiło scharakteryzowanie parametrów jakościowych wody oraz ocenę stopnia presji antropogenicznej na przestrzeni kilku lat.
Udokumentowane miejsca presji antropogenicznej w strefie buforowej Jeziora Raduńskiego Dolnego
Punkt a-t Opis
a dzika plaża, sprzęt pływający
b pomost
c pomosty, sprzęt pływający
d pomost, sztuczna plaża, miejsce kempingowe
e dzika plaża, kąpielisko, pomost
f dzika plaża
g sprzęt pływający
h pomost
i dzika plaża, sprzęt pływający
j sztuczna droga/ zjazd prowadzący do jeziora, kąpielisko
k sprzęt pływający
l zabudowa mieszkaniowa, sprzęt pływający
m sprzęt pływający, domek letniskowy/ kempingowy
n zabudowa mieszkaniowa, sprzęt pływający, wędkarstwo z brzegu
o dzika plaża, pole namiotowe/ kempingowe
p pole kempingowe
q zabudowa mieszkaniowa, zrzuty ścieków- rolnictwo
r zabudowa mieszkaniowa, pomost
s dzika plaża, niszczenie roślinności brzegowej
t pomosty, pole kempingowe