Logo CMiOW

Obszary chronione w wybranych miastach Polski ze szczególnym uwzględnieniem chronionych obiektów hydrograficznych

Dyplomant: Michał Jarzymowski
Kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Opiekun: dr Włodzimierz Golus
Rok realizacji: 2023

Streszczenie

Celem pracy jest scharakteryzowanie, porównanie i ocena wybranych miast Polski na podstawie jakości i liczby form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów hydrograficznych znajdujących się w ich granicach. Najważniejszym elementem pracy i jej głównym celem jest waloryzacja miast pod względem obecności obszarów chronionych prawnie, z uwzględnieniem znajdujących się w ich granicach obszarów wodno-błotnych. Ze względu na dużą liczbę miast w Polsce, w pracy wybrano 12 reprezentatywnych miast położonych w granicach wszystkich sześciu krain geograficznych Polski (Szczecin, Gdańsk, Kartuzy, Olsztyn, Łódź, Warszawa, Białystok, Piotrków Trybunalski, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów). Ocena wybranych miast Polski na podstawie znajdujących się w ich granicach chronionych prawnie obiektów dokonana została na podstawie autorskiej waloryzacji, w której szczególnie istotnym elementem jest obecność obiektów hydrograficznych. W waloryzacji tej uwzględniono wszystkie formy ochrony przyrody znajdujące się w wybranych miastach z wykluczeniem pomników przyrody, ale wzięto także pod uwagę wszystkie obiekty, które nie są objęte ochroną prawną, a stanowią element tkanki miejskiej wybranych miast. W rezultacie najcenniejszym przyrodniczo miastem są Kartuzy i Gdańsk, a najmniej cennym Białystok.