Logo CMiOW

Zmiany sieci hydrograficznej Nowego i ich wpływ na rozwój przestrzenny miasta

Dyplomant: Julia Jeziorkowska
Kierunek Geografia
Opiekun: dr Włodzimierz Golus
Rok realizacji: 2023

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie zmian sieci hydrograficznej obserwowanych w ostatnich 123 latach na obszarze Nowego oraz analiza historii rozwoju urbanizacyjnego miasta. Realizacja tematu pracy oparta była przede wszystkim na analizie materiałów kartograficznych. Wykorzystane w pracy mapy zostały wykonane w różnych przedziałach czasowych, czyli w latach 1900, 1906, 1909-1928, 1940-1944, 1981-1988, 2001 oraz 2018-2023. W analizie odtworzono przekształcenia krajobrazu, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, w szczególności zwracając uwagę na te dotyczące obiektów hydrograficznych, a także zmiany struktury zabudowy miejskiej oraz użytkowania terenu. Oprócz tego, wykorzystując zdobytą wiedzę na temat przeszłości miasta, pod uwagę wzięto również możliwe przyszłe kierunki zmian, a także ich wpływ zarówno na wykształcenie sieci wodnej, jak i rozwój przestrzenny miasta. Badania oparto również na kwerendzie literatury z zakresu geografii i dziejów miasta, interpretacji historycznych map topograficznych, zdjęć satelitarnych oraz współczesnych zdjęć terenowych, wykonanych w okresie od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Współczesna i historyczna sieć hydrograficzna jest dość uboga i obejmuje dwa jeziora, kilka niewielkich cieków i oczek. Na podstawie analizy materiałów kartograficznych stwierdzono, że przekształcenia sieci hydrograficznej Nowego są nieznaczne, dotyczą przede wszystkim zanikania małych zbiorników i zmiany ciągłości przepływu niewielkich cieków w mieście. Większe zmiany obserwowano w dolinie Wisły. Rozwój przestrzenny miasta miał charakter falowy, ograniczany przez naturalne bariery geograficzne. Przewiduje się stagnację w rozwoju miasta spowodowaną nie tylko brakiem możliwości powiększenia obszaru Nowego, ale także ze względu na niekorzystne współcześnie położenie geograficzne i brak inwestycji.