Logo CMiOW

Zmiany stosunków wodnych zlewni górnej Biesówki

Dyplomant: Hanna Kurek
Kierunek: Geografia
Opiekun: dr Włodzimierz Golus
Rok realizacji: 2023

Streszczenie

Celem pracy było opisanie zmian sieci hydrograficznej i stosunków wodnych w granicach zlewni górnej Biesówki. Autorka potwierdziła także hipotezę badawczą pracy, która zakładała, że sieć wodna w zlewni górnej Biesówki uległa istotnym zmianom w ciągu ostatnich 100 lat, a wpływ na nie miała przede wszystkim działalność człowieka. Przemiany te były związane były między innymi melioracją, wydobywaniem żwiru oraz rolnictwem. Główne trudności napotkane podczas realizacji tematu pracy dotyczyły małej liczby źródeł tekstowych, jak również ograniczenia czasowe, które nie pozwoliły na prowadzenie regularnych i długookresowych badań terenowych. Końcowa, aktualna mapa współczesnej sieci rzecznej powstała na podstawie zdjęć satelitarnych z 2022 roku oraz stosunkowo krótkich wypadów terenowych podpartych wywiadem wśród lokalnych mieszkańców. Stwierdzono, że oprócz jeziora Tejstymy i wypływającej z niego Biesówki, sieć rzeczna ma tu charakter okresowy, a dominującymi obiektami hydrograficznymi są oczka. W przyszłości warto byłoby również prześledzić dokładny wpływ bobra europejskiego na stosunki wodne w zlewni górnej Biesówki, szczególnie, że zmiany wynikające z jego działalności są często bardzo gwałtownie. Warto także by było zbadać wpływ kopalni żwiru Zerbuń II i na warunki obiegu wody w zlewni. Dotychczas mało badaczy zainteresowało się tym obszarem, co powoduje, że jest on jeszcze stosunkowo słabo poznany. Teren jest bardzo ciekawy i powinien stać się obiektem badań dla przyszłych badaczy.